Vprašanje svetnika Rudija Veršnika (marec 2010)

Na 32. seji Občinskega sveta, 24. marca 2010, je občinski svetnik Rudi Veršnik občinski upravi postavil naslednje vprašanje o onesnaževanju okolja s strani Tise d.o.o.:

Krajani Duplice že vrsto let opozarjajo na škodljive izpuste iz dimnika nekdanje Pirolize oz. današnje Tise. Kljub prizadevanjem posameznikov in civilne iniciative da se preneha s kurjenjem, ali vsaj uredijo ustrezne naprave za preprečitev škodljivih izpustov smo še danes priče dimu, ki se vali iz kurišča.

Po spektakularnem sklicu zbora krajanov na Duplici, ki ni prinesel nikakršnih zaključkov nismo slišali za nobene aktivnosti župana in občinske uprave, da bi kakor koli pomagali krajanom Duplice in jim skušali zagotoviti njihovo ustavno pravico živeti v okolju, kjer lahko dihajo sveži zrak, obešajo perilo, pobirajo užitno sadje in zelenjavo iz njihovih vrtov ter posedajo pred hišami in na vrtovih, ne da bi jih posipaval iz dimnika valeči prah.

Svetniki Slovenske Demokratske Stranke sprašujemo župana in občinsko upravo, kaj so naredili v času od spektakularnega zbora občanov do danes za zagotovitev normalnega življenja v okolici dimnika, čeprav je v tem obdobju že uveljavljena ostrejša zakonodaja na področju kurilnih naprav in njihovih izpustov, kaj boste še storili in končno kdaj, bodo krajani Duplice lahko živeli v čistem okolju kar je nesporno tudi njihova ustavna pravica.


Odgovor je pripravila Mihaela Brnot-Vetrnik, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja:

Povod za sklic zbora krajanov, ki je potekal 4.6.2007, je bilo sporno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo lesnih odpadkov v 9,3 MW parnem kotlu, ki ga je 19.4.2007 Agencija RS za okolje izdala podjetju Tisa d.o.o. Pritožbo Občine Kamnik zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje je 22.5.2007 Agencija RS za okolje s sklepom zavrgla. Zoper sklep je Občina Kamnik v zakonitem roku (7.6.2007) podala pritožbo.
V nadaljevanju je podan kronološki pregled nadaljnjih aktivnosti v zvezi z reševanjem pritožbe na izdano okoljevarstveno dovoljenje in podanimi pritožbami v zvezi z onesnaževanjem s strani Tise d.o.o. Na osnovi posredovanih pritožb župana in občinske uprave v letu 2007 je republiški inšpektor za okolje opravil inšpekcijski ogled 6. in 10.7. ter 11.12.2007; v svojih poročilih je navedel, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri obratovanju naprave in pri pregledu energenta – lesnih sekancev.
29.11.2007 je MOP izdal odločbo o zavrnitvi pritožbe Občine Kamnik, z dne 22.5.2007 z obrazložitvijo, da Občina Kamnik nima statusa stranke v postopku, zato njena pritožba ni utemeljena. 8.1.2008 je Občina Kamnik na Upravno sodišče RS podala tožbo zoper Ministrstvo za okolje in prostor z zahtevo, da se odpravi sklep ARSO, z dne 22.5.2007 in odločba MOP, z dne 29.11.2007.

3.3.2008 je Upravno sodišče seznanilo Občino Kamnik z odgovorom Tise d.o.o. na tožbo Občine Kamnik. 8.4.2008 je MOP poslal Občini Kamnik v vednost odgovor varuhinji človekovih pravic dr. Zdenki Čebašek Travnik glede izvajanja meritev onesnaženosti zraka s strani ARSO in glede izvajanja nadzora s strani IRSOP. Iz vsebine dopisa je bilo razvidno, da na MOP še vedno niso konstruktivno pristopili k reševanju okoljevarstvene problematike na Duplici, zato je župan Občine Kamnik takratnemu ministru za okolje in prostor poslal odgovor, v katerem je ponovno opozoril na to, da primerjava rezultatov imisijskih meritev onesnaženosti zraka na Duplici in emisijskih meritev v Tisi d.o.o. nedvoumno kaže, da je onesnaženost zraka na Duplici odvisna od izpustov iz dimnika Tise d.o.o. Ministra za okolje je pozval k bolj aktivni vlogi MOP pri reševanju problematike onesnaževanja okolja na Duplici s strani Tise d.o.o. Informacije je Občina Kamnik objavila na svoji spletni strani in v nekaterih časopisih. 23.10.2008 je varuhinja človekovih pravic pisno seznanila Občino Kamnik s pridobljenimi informacijami in dogovori na sestankih s predstavniki MOP, ARSO, IRSOP, ki pa niso prinesli nobenih korenitih sprememb.

4.11.2008 je Občina Kamnik prejela sodbo Upravnega sodišča, ki je 15.10.2008 odločilo, da se tožbi Občine Kamnik ugodi tako, da se odpravi sklep ARSO z dne 22.5.2007 in se zadeva vrne upravnemu organu prve stopnje (ARSO) v ponovni postopek. Posledično je MOP 28.11.2008 izdal odločbo, da se okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, ki ga je ARSO izdal 19.4.2007, odpravi in zadeva vrne upravnemu organu prve stopnje (ARSO) v ponovni postopek. Kot glavni razlog za odpravo okoljevarstvenega dovoljenja je navedena postopkovna napaka ARSO, saj v postopku pred izdajo odpravljenega okoljevarstvenega dovoljenja ni bilo ugotovljeno vplivno območje delovanja kurilne naprave in s tem ni bilo popolno ugotovljeno dejansko stanje, od katerega je odvisen krog oseb, ki se imajo kot stranski udeleženci pravico udeležiti postopka.

5.1.2009 je župan pisno obvestil glavno republiško inšpektorico o onesnaževanju zraka iz dimnika Tise d.o.o. 12.1.2009 je Občina Kamnik zaprosila glavno republiško inšpektorico za okolje za mnenje, kako odprava okoljevarstvenega dovoljenja vpliva na obratovanje kotlovnice Tise d.o.o.
V odgovoru, ki ga je 3.2.2009 poslal MOP, je med drugim navedeno, da mora ARSO ponovno odločiti o zahtevi Tise d.o.o. za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. V kolikor bo zahteva za izdajo dovoljenja zavrnjena, bo inšpekcija za okolje morala po pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka ukrepati in prepovedati delovanje naprave. Ker kljub nekajkratnim telefonskim klicem MOP oz. ARSO ni izdal nobenega novega dokumenta, je Občina Kamnik 24.8.2009 pisno zaprosila ministra za okolje in prostor za informacijo v zvezi s potekom postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ter ga hkrati seznanila z novimi pritožbami krajanov zaradi onesnaževanja okolja s strani Tise d.o.o. Odgovora ni poslal.

24.12.2009 je župan po e-pošti seznanil glavno republiško inšpektorico za okolje s pritožbami krajanov, ki pogosto opažajo, da se iz dimnika Tise d.o.o. vali gost črn dim, onesnaževanje je najmočnejše ob koncu tedna in ob praznikih.

28.1.2010 je Občina Kamnik pisno zaprosila IRSOP in ARSO, da v zvezi z delovanjem kurilne naprave podjetja Tisa d.o.o. posredujeta naslednje podatke:
– Na osnovi katerih izdanih in veljavnih dovoljenj deluje kurilna naprava?
– Ali je obratovanje kurilne naprave, vključno z izvajanjem trajnih meritev, prilagojeno zahtevam Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/2007 in 81/2007)?

3.2.2010 je župan po e-pošti ponovno obvestil glavno republiško inšpektorico, da se ves januar, posebno pa ob praznikih in ob koncu tedna, iz dimnika Tise d.o.o. vali gost črn dim in jo pozval k ukrepanju inšpekcijskih služb.

24.2.2010 je Občina Kamnik opozorila IRSOP in ARSO, naj odgovorita na dopis z dne 28.1.2010. Direktor ARSO je v svojem odgovoru, z dne 1.3.2010 med drugim odgovoril: »Tisa d.o.o. nima okoljevarstvenega dovoljenja za uporabo odpadkov kot gorivo. Po odpravi okoljevarstvenega dovoljenja je bila zadeva vrnjena v ponoven postopek in odločanje ARSO. Zaradi spremenjene zakonodaje je bilo potrebno ugotoviti ali je okoljevarstveno dovoljenje sploh potrebno (Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo), zato je bila stranka pozvana na izjasnitev. Zadnja dopolnitev je bila prejeta 7.12.2009. Stranka v ponovnem postopku ni dopolnila zadeve skladno z zahtevami, zato bo potrebno odločiti na podlagi posredovanih dokazil. To bomo storili v kratkem. Iz zgoraj povedanega pa je jasno, da stranka, ki vloge ni dopolnila, ne more dobiti dovoljenja.«

Inšpektor za okolje pa je 2.3.2010 poslal odgovor, v katerem navaja, da kurilna naprava v kotlovnici Tise d.o.o. obratuje v skladu s predpisi, da je Tisa d.o.o. v letu 2009 izvajala meritve o kazalcih hrupa in emisijah snovi v zrak v skladu s predpisi, ki niso pokazale prekoračitve dovoljenih vrednosti. Rok za vzpostavitev trajnih meritev emisije v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav še ni potekel; ko bo rok potekel, bo inšpektor preverjal skladnost obratovanja naprave s predpisi.

Lokalna skupnost v skladu z veljavnimi predpisi nima pristojnosti za ukrepanje nad povzročitelji onesnaževanja okolja. Občina Kamnik bo, tako kot doslej, obveščala in opozarjala pristojne državne institucije ter od njih zahtevala ustrezno ukrepanje v skladu z veljavnimi predpisi. Po preteku triletnega roka za vzpostavitev trajnih meritev emisije v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (maja 2010) bo ponovno preverila, če Tisa d.o.o. izvaja predpisane meritve, kakšni so rezultati eventualnih meritev oz. kakšne ukrepe izvaja IRSOP, v kolikor se trajne meritve ne izvajajo. Občina Kamnik bo ponovno zahtevala informacije ARSO, v kolikor le-ta v roku enega meseca ne zaključi postopka v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Delovanju energetskega objekta Tise d.o.o. na Duplici pa bo v letošnjem letu dan velik poudarek v sklopu izdelave Lokalnega energetskega koncepta Občine Kamnik, katerega bo obravnaval in sprejel Občinski svet Občine Kamnik.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin