Odbor za varovanje okolja Občine Kamnik

OKVIRNI PROGRAM DELA
ODBORA ZA VAROVANJE OKOLJA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2011

POPLAVNA ZAŠČITA:

1. sanacija dna, brežin in jezov hudourniške reke Kamniška Bistrica Obrazložitev: Nujna sanacija Kamniške Bistrice na območju KS Perovo, da se ne bi ponovile poplave iz preteklih let. Gre za aktualno problematiko, pri kateri smo že v okviru prejšnjega sklica občinskega sveta ugotovili, da moramo biti v občini ves čas aktivni in izvajati pritisk na državo, saj le tako lahko računamo na sanacijo vodotokov in ureditev protipoplavnih zaščit.
2. utrditev brežin hudourniškega potoka Črna Obrazložitev: V vasi Podstudenec hudourniški potok Črna spodjeda desno brežino in povzroča posedanje zemeljske plasti ter ogroža stanovanjsko stavbo.

ONASNAŽEVANJE S STRANI PROIZVODNIH OBJEKTOV:

1. onesnaževanja zraka s strani Tisa d.o.o. (prej Piroliza) Obrazložitev: Kljub temu, da so svet KS Duplica, odbor za varovanje okolja, občinska uprava in Zeleni Slovenije v preteklih letih z mnogimi akcijami skušali preprečiti onesnaževanje zraka s strani proizvodnje Piroliza oz. Tisa d.o.o., zadeva ni sanirana. Gre za dolgotrajen in težak problem, ki ga bo potrebno obravnavati na seji in presoditi kako ukrepati naprej in česa še nismo naredili.
2. obravnava peticije prebivalcev Kajuhove, Kovinarske in dela Ljubljanske ceste Obrazložitev: v mesecu juniju 2010 so občani Kajuhove, Kovinarske in Ljubljanske ceste poslali na naslov občine Kamnik, MOP in inšpektorju B. Štrausu posebno peticijo. Gre za smrad, ki ga povzroča egalizacijski bazen družb Eta d.o.o. in Svilanit d.d.. V preteklosti so zadevo začasno rešili, potem se je vse ponovilo, vodstva podjetja Svilanit nismo uspeli prepričati o dokončni sanaciji bazena in s tem ureditev težave s smradom.
3. onesnaženost zraka in povzročanje motečega hrupa s strani proizvodnega podjetja Kamnik Schlenk Obrazložitev: Po podatkih, ki sem jih nekajkrat prejel s strani prizadetih krajanov Kamnika, omenjeno podjetje kljub večkratnim opozorilom s strani bivšega odbora za varovanje okolja in bivše občinske uprave, še vedno onesnažuje zrak in povzroča moteči hrup va naravnem in življenjskem okolju.
4. pobuda za pripravo, obravnavo in sprejem Uredbe o mejnih vrednostih infrazvočnega valovanja in nizkofrekvenčnega hrupa Obrazložitev: Največja proizvajalca omenjenega hrupa sta proizvodnja PS Cimos, Livarna z obdelavo d.o.o..
5. pobuda za nov kataster onesnaževalcev Obrazložitev: skrb za varno delovanje industrije, potrebujemo nov kataster onesnaževalcev, v okviru katerega bi reševali tudi problematiko obrtnikov, ki opravljajo avtomehanično, prevozniško in avtokleparske dejavnost (vgradnja lovilcev olj, nadzor nad stanjem, …).

SKRB ZA VODOTOKE IN PODTALNICO:

1. sprejem ukrepov za zaščito izvira reke Kamniška Bistrica Obrazložitev: V izviru Kamniške Bistrice se poleti kopajo kolesarji in umivajo pohodniki, lastniki psov pa jih spuščajo vanj. Domneva se tudi, da vanj iztekajo tudi fekalne vode iz bližnjih objektov.
2. stanje kanalizacijskega omrežja v občini Kamnik Obrazložitev: Za varovanje okolja, vodotokov in podtalnice, je izredno pomembno kanalizacijsko omrežje, zato je nujno, da občina čim bolj pospeši gradnjo kanalizacijskega omrežja. Občinska uprava naj seznani odbor za varovanje okolja s stanjem na omenjenem področju.

PROBLEMATIKA ODPADKOV:

1. nadzor nad delom koncesionarja Obrazložitev: Glede tega moramo reči, da je bilo v preteklih letih narejeno veliko, imamo ločeno zbiranje odpadkov v celotni občini in po nekaterih podatkih nam gre to kar dobro od rok.
2. analiza rezultatov ločenega zbiranja Obrazložitev: Še posebej je nadzor potreben pri rjavih kantah – biološko razgradljivi odpadki. Ali imajo res vsa gospodinjstva, ki kant za biološke odpadke niso kupile kompostnike na vrtu, ali ti odpadki pristanejo v črnih kantah – mešani odpadki, analiza koliko gospodinjstev ter pravnih oseb (restavracije, bifeji, kavarne) razpolaga s tipiziranimi posodami za razne vrste odpadkov.
3. analiza rezultatov odvoza kosovnega materiala na klic Obrazložitev: V tej luči bi veljajo preveriti koliko individualnih pogodb s pravnimi osebami za ločeno zbiranje odpadkov je bilo podpisanih.
4. zbirna centra za sortiranje odpadkov Obrazložitev: Seznaniti se želimo s terminskim planom in finančnim načrtom za zbirna centra za sortiranje odpadkov ter z dinamiko postavljanja ekoloških otokov.

RAZNO:

1. seznanitev z izgradnjo bioplinarne Obrazložitev: Ob Korenovi cesti že dlje časa obstajajo načrti za postavitev bioplinarne. Odbor za varovanje okolja se bo seznanil z aktivnostmi investitorja in z obremenitvami, ki ga bo za okolje predstavljala bioplinarna.
2. seznanitev z letno pogodbo o izvajanju košnje travnatih ruš na javnih površinah Obrazložitev: Iz spiska o vzdrževanju zelenic v občini Kamnik je razvidno katere javne površine koncesionar KPK d.d. kosi. Na spisku je zapisanih 24 postavk, vendar je potrebno spisek dopolniti s posameznimi zelenimi površinami, ki ostanejo nepokošene tako dolgo, dokler ni intervencije.
3. pobuda za pravočasno odstranjevanje vej in delov dreves, ki ovirajo pešce Obrazložitev: Veje dreves, ki se razprostirajo nad hodniki za pešce na Zikovi, Steletovi, Kovinarski, Ljubljanski in še kje vsako leto zrastejo v tolikšni meri, da močno ovirajo hojo pešcev. Vzdrževalec jih ne odstranjuje pravočasno.
4. sanacija ali zamenjava kovinskih konstrukcij brvi čez Kamniško Bistrico Obrazložitev: Na podlagi svetniških pobud št. 14, 15/2008, 161/2008, 12/2009 in 70/2010 ter ostale pobude od 20. 9. 2006, 27. 1. in 8. 6. 2009, 24. 5. in 21. 6. 2010 ter nekajkratnih predlogov s strani sveta KS Perovo je občinska uprava vedno odgovorila pozitivno glede sanacije, vendar do realizacije tako imenovane Titanove brvi ni prišlo. Druga brv pa povezuje Žebljarsko ulico in Kršmančev park.
5. izdaja začasnih dovoljenj gradnje novih objektov – postavitev elektro panelov (kolektorjev) Obrazložitev: Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Celovška c. 135, Ljubljana, je izdal Mnenje o postavitvi elektro sledilnikov na parceli št. 336/1, k.o.: 1899 011 Košiše. V oddelku za urejanje prostora v občini Kamnik zadeve ni mogoče urediti tako, da bi občina izdala začasno dovoljenje, dokler ni sprejet OPN.

Powered by WordPress and MasterTemplate
Highslide for Wordpress Plugin