Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije

Izšel je nov razpis Občine Kamnik za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. Višina razpisanih sredstev je nekoliko manjša kot prejšnja leta in znaša 14.700 evrov, je pa Občina Kamnik ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki tovrstne subvencije podeljuje. Sredstva se bodo podeljevala za naslednja dva ukrepa:

–  vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,

–  vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Nepovratna sredstva lahko pridobijo občani s stalnim prebivališčem v občini Kamnik, katerih objekti, kjer se izvajajo posegi, se prav tako nahajajo na tem območju. Rok za oddajo vlog je sreda, 25. 9. 2013. Višina nepovratnih sredstev za posamezni ukrep je:

– vgradnja solarnih sistemov: 120,00 €/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12,0 m2 sprejemnikov sončne energije,

– vgradnja kurilnih naprav: 20 odstotkov cene kurilne naprave, vendar največ 1.800 evrov.

Razpisno dokumentacijo in podrobnejša pojasnila v zvezi z merili in pogoji dodelitve sredstev najdete na spletni strani Občine Kamnik, www.kamnik.si, v rubriki “Razpisi”, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine (soba 1 v pritličju). Brezplačne informacije, nasvete ter literaturo o obnovljivih virih energije in o ukrepih za učinkovito rabo energije (izolacije, ogrevanje, ipd.) dobite občani v Energetsko svetovalni pisarni Kamnik, Maistrova 18 (nad glavno avtobusno postajo), vsak torek od 17. do 20. ure ob predhodni najavi na tel. 01 831 82 48 (Mihaela Veternik).

Povzeto po www.kamnik.si.

Mala komunalna čistilna naprava

Na tistih območjih, kjer ni kanalizacije, morajo lastniki hiš najkasneje do konca leta 2017 zgraditi male komunalne čistilne naprave (MKČN). Že od leta 2007 je namreč v veljavi Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, ki zavezuje lastnike hiš, da se priključijo na kanalizacijo. Če te možnosti nimajo, morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, oziroma zagotoviti nepretočne greznice, ki pa dolgoročno predstavljajo drago rešitev, saj je potrebno zagotavljati redno praznjenje in čiščenje grezničnih gošč s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja (komunalna podjetja).

Kaj je mala komunalna čistilna naprava?

MKČN je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE (populacijskih enot), v kateri se komunalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na naslednji način:

  • s prezračevanjem v naravnih ali prezračevalnih lagunah,
  • v bioloških reaktorjih z aktivnim blatom,
  • v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso,
  • z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin.

Za MKČN se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne vode, iz katere se očiščena voda odvaja neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

Na območju občine Kamnik, bodo predvsem prišle v poštev MKČN za manj kot 50 PE in MKČN za individualne stanovanjska hiše. Glede na samo poseljenost občine, je veliko manjših težko dostopnih zaselkov, do katerih je izgradnja kanalizacijske infrastrukture neracionalna. Za manjše zaselke se tako priporoča manjša MKČN do zmogljivosti 50 populacijskih enot, katero uporabniki lahko upravljajo sami. Pri individualnih stanovanjskih hišah, pa je potrebno v naprej predvideti možnost povečanja oz. zmanjšanja uporabnikov (stanovalcev), da se izognemo višjim stroškom vzdrževanja MKČN ter njeno nemoteno delovanje.

Vir: www.kamnik.si

Oddajte nevarni odpadek, da okolju ne bo potreben obkladek! 13. in 20. oktobra – občina Kamnik

Občina Kamnik spodbuja izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije

Občina Kamnik je 13. aprila na občinski spletni strani www.kamnik.si v rubriki »Javna naročila in razpisi« objavila Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2012:

  • vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,
  • vgradnja toplotnih črpalk za pripravo tople vode,
  • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov,
  • vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

Za dodeljevanje nepovratnih sredstev je v letošnjem občinskem proračunu zagotovljeno 17.550 evrov. Višina nepovratnih sredstev, ki jih prosilec lahko dobi za posamezen ukrep, se določi v skladu z merili za dodelitev sredstev, ki so sestavni del razpisa.

Občina Kamnik daje v letošnjem razpisu poudarek subvencioniranju vgradnje specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso ter vgradnji solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju. Če se investitor odloči za vgradnjo energijsko učinkovitega kotla, je smiselno izvesti še drugi ukrep – vgradnjo solarnih sistemov in tako zagotoviti celovito rešitev toplotne oskrbe objekta. Nepovratna sredstva lahko prosilec pridobi za oba ukrepa, in sicer za vgradnjo specialne kurilne naprave do 20 odstotkov cene kurilne naprave, vendar največ 1.800 evrov, za vgradnjo solarnih sistemov pa največ 120 evrov/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12 m2 sprejemnikov sončne energije.

Prosilec lahko za izveden ukrep pridobi občinska in državna nepovratna sredstva. Javni razpis in dokumentacija za prijavo za pridobitev državnih nepovratnih sredstev sta objavljena na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki »Razpisi«.

Razpisno dokumentacijo z vlogo za dodelitev občinskih nepovratnih sredstev za posamezne razpisane ukrepe lahko prosilci dobijo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1 v pritličju). Objavljena je tudi na spletni strani občine Kamnik: www.kamnik.si v rubriki »Javna naročila in razpisi«. Zadnji rok za oddajo vlog je 25. september 2012.

Prosilci lahko dobijo dodatne informacije o razpisu na Občini Kamnik (Mihela Veternik, soba št. 59, tel. št. 831 82 48, e-pošta: mihaela.veternik@kamnik.si).

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. aprilom 2012 v občinah na območjih Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Koper, Nova Gorica, Postojna, Ljubljana in Kranj. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za gozdarstvo, kmetijstvo in hrano in Policija bodo na teh območjih prenehale izvajati poostren nadzor.

Highslide for Wordpress Plugin