Arhiv za november, 2011

Kakšni bodo ukrepi občine Kamnik za ureditev razmer na Starem gradu?

Mag. Matej TONIN je na oktobrski seji Občinskega sveta vodstvu Občine Kamnik zastavil naslednje vprašanje:
“Stanje na Starem gradu je še vedno zaskrbljujoče. Ali sta občina Kamnik in sedanji najemnik lokala kakorkoli zbližala stališča? Kakšni bodo ukrepi občine Kamnik za ureditev razmer na Starem gradu?”
Odgovor je pripravila Maja HAUPTMAN, podsekretarka – vodja oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve:
“Občina Kamnik je z Vesno Ručman s.p. trenutno v tožbenem postopku pred gospodarskim sodiščem v Ljubljani. Občina Kamnik v tem postopku nastopa kot tožena stranka – tožeča stranka jo toži na plačilo cca. 424.000 EUR s pp, in sicer naj bi tožeči stranki Občina Kamnik onemogočala normalno obratovanje lokala Stari grad nad Kamnikom, zaradi česar na zgoraj navedeni znesek ocenjuje škodo iz naslova izgubljenega dobička:
– zaradi izpada prihodka in s tem dobička iz naslova prenočevanja gostov: 130.500 EUR;
– zaradi izpada dobička iz naslova gostinske ponudbe: 270.000 EUR;
– zaradi izpada dobička iz naslova prihodkov večjih prireditev na Starem gradu: 24.000 EUR.
Občina Kamnik v odgovoru na tožbo zgoraj navedeni zahtevek v celoti zavrača.
Kljub zgoraj navedenemu se je občinska uprava tudi po vložitvi tožbe (po 31.12.2010) že nekajkrat sestala z najemnico, in sicer vse z razlogom dokončne razrešitve odprtih vprašanj med strankama. Tako je bilo v tem času vendarle dogovorjeno, da najemnik izvede izgradnjo vodovodnega priključka na objekt, nista pa stranki mogli skleniti nikakršnega sporazuma o morebitni poravnavi v zvezi z zgoraj omenjenim tožbenim zahtevkom, saj so njuna stališča v zvezi s tem preveč različna. Zaradi tega je bilo tudi odločeno, da Občina Kamnik v tem sporu ne pristopi k postopku mediacije, saj bi se s tem meritorna odločitev o zadevi le še bolj časovno odmaknila.
V času trajanja predmetnega postopka pred sodiščem si občina vendarle prizadeva z najemnikom reševati posamezna odprta vprašanja, vse z namenom, da bi se sklenjena najemna pogodba izvrševala v skladu z namenom in cilji, s katerimi je bila sklenjena.”
—————————————————-

Takole pa je razmere na Starem gradu zabeležila fotokamera v oktobru 2011:
(kliknite fotografije za povečan prikaz, nato pa kliknite še Celoten zaslon)

Sanacija odlagališča nad Studencami

Na osnovi razgovora s predstavniki Ekološkega društva EkO KaM v mesecu septembru glede sanacije starih, obsežnih in težko dostopnih divjih odlagališč je bilo prejšnji teden uspešno sanirano divje odlagališče v gozdu nad vasjo Studenca.

S pomočjo predsednika krajevne skupnosti Sela so se s kmetom – domačinom iz vasi Studenca, ki ima ustrezno mehanizacijo dogovorili, da razpadle avtomobile, gospodinjske aparate in ostale odpadke izvleče iz grape in jih odloži na svojem dvorišču. Podjetje Karbon d.o.o., ki ima državno koncesijo za odvoz odsluženih vozil, je v petek odpeljalo ostanke vozil, ostale odpadke pa je odpeljal Publicus d.o.o..

Sanacija tega divjega odlagališča je primer dobrega sodelovanja med občinsko upravo, ekološkim društvom in krajani, za kar se oddelek za gospodarske javne službe Občine Kamnik vsem zahvaljuje in upa, da bodo na podoben način očistili še katero od ostalih problematičnih divjih odlagališč v naši občini.

Vir: www.kamnik.si in www.kamnican.si

Trajnostna raba virov in ločevanje odpadkov

Ločevanje odpadkov in njihova ponovna uporaba, hkrati s prizadevanji za manjšo produkcijo odpadkov so eden od temeljev trajnostne rabe surovin. V tem sistemu imajo tudi posamezna gospodinjstva svoje mesto, saj so vsakodnevni proizvajalci velike količine odpadkov. Zato je pomembno, da je sistem ločevanja, odvoza in upravljanja z odpadki urejen, sistematičen in logičen ter da spodbuja občane, da se držijo pravil.

Po več kot enem letu delovanja novih pravil na področju ločevanja in zbiranja odpadkov v občini Kamnik (sprememba odloka o opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik in sprejem tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov) smo zato člani občinskega odbora za okolje želeli preveriti kakšna je situacija, kje smo, prednosti ter pomanjkljivosti novega sistema. Z novimi pravili je bilo uzakonjeno ločeno zbiranje odpadkov za celotno občino in za vse uporabnike, zbiranje odpadne embalaže, bioloških odpadkov in preostanka odpadkov po sistemu od vrat do vrat ter ločevanja stekla in  papirja na ekoloških otokih. Vzpostavljen je bil tudi nov način odvoza kosovnega materiala, tako, da vsako gospodinjstvo prejme dva brezplačna kupona za odvoz preko leta, nespremenjen pa ostal sistem zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno enoto enkrat letno. Na seji sta se nam pridružila tudi uslužbenca podjetja Publicus. Predstavnika podjetja sta povedala, da je po njihovih informacijah večina občanov dobro sprejela nov način zbiranja odpadkov ter da smo glede ločevanja uspešni, predvsem pri individualnih hišah, kjer so frakcije čiste.

Ekološki otok

Ekološki otok na Bakovniku

Težje je čiste frakcije zagotoviti v blokovskih naseljih, kjer se tisti, ki ne spoštujejo pravil ločevanja, zanašajo na to, da jih ne bodo odkrili. S terenskim delom je podjetje uspelo skleniti tudi veliko pogodb s pravnimi osebami za ločeno zbiranje odpadkov, gre za male lokale in s.p.-je, ki so se doslej izogibali ločenemu zbiranju odpadkov in so za odlaganje odpadkov izkoriščali ekološke otoke in jih na ta način zelo obremenjevali. V podjetju upajo, da bodo s temi pogodbami to področje uredili in s tem vzpostavili večji red na ekoloških otokih. Žal se odlaganju odpadkov na otokih, ki tja ne sodijo, ne moremo popolnoma izogniti, saj je občasni nadzor premalo, stalen nadzor z video kamerami pa je zaradi varovanja zasebnosti  prepovedan. Glede nadzora nad pravilnim ločevanjem odpadkov smejo uslužbenci podjetja občane le opozoriti, sankcije pa sme izreči le občinski nadzornik.

Po mnenju podjetja se je nov način odvoza kosovnega materiala uveljavil in ne dobivajo večjega števila pritožb. Vsi pa smo se strinjali, da bo treba zagotoviti večji nadzor nad zbiranjem bioloških odpadkov, mnogi občani so zatrdili, da imajo domače kompostnike in niso vzeli rjavih posod za biološke odpadke, vendar v mnogih primerih ti odpadki pristanejo v črnih posodah med ostankom odpadkov.

Po enem letu spremenjenega sistema smo lahko tako z doseženem relativno zadovoljni, prostora za izboljšave pa je še vedno veliko. V podjetju se bodo trudili, da se situacija še izboljša, člani odbora pa se bomo čez eno leto ponovno lotili preverjanja in kakšen je napredek.

Če želite sporočite kakšne pripombe in predloge glede odvoza odpadkov jih lahko naslovite na odbor za okolje pri občinskem svetu in jih bomo obravnavali na seji odbora in vam odgovorili.

Država ima sicer ogromno težav s vzpostavljanjem sistema ločenega zbiranja odpadkov, največja napaka je bila narejena, ko je država iz svojih rok izpustila gradnjo regionalnih odlagališč in jih predala v roke lokalnim skupnostim, ki se v mnogih delih Slovenije še do danes niso uspele dogovoriti kako in kje postaviti odlagališče. To je del problema, drugi del  pa  je ozaveščenost prebivalstva, predvsem med odraslimi in je še vedno na zelo nizki ravni.

Zato je  dobrodošla vsaka akcija, ki bo izboljšala stanje ozaveščenosti. Družba Slopak, ki se ukvarja z zbiranjem ločeno zbranih odpadkov, je pred kratkim pridobila evropska sredstva za promocijske akcije na področju promocije ločenega zbiranja odpadkov. Projekt bo trajal 3 leta  in se imenuje Ločujmo odpadke! V tem času bi se morali pokazati rezultati osveščevalnih akcij tako preko medijev, kot tudi direktno v stikih z občani, kjer jim bodo neposredno svetovati in bodo tako dobili čisto praktične informacije (kaj sodi v katero posodo, kam odložiti določen tip odpadkov, ali vam morajo v trgovini vaš pokvarjen aparat vzeti nazaj in podobno…). Akcije bodo vodili v direktnem sodelovanju z izvajalci javnih služb po Sloveniji. Osveščevalne akcije bodo tudi izrazito segmentirane, na otroke in odrasle, ker je med njimi bistvena razlika, saj večini otrok  ločevanje ne predstavlja težav. Cilj akcije je, da ločevanje odpadkov postane navada in običajen del naših življenj.

Mateja Poljanšek
Občinska svetnica LDS in podpredsednica odbora za okolje pri občinskem svetu

Highslide for Wordpress Plugin