Arhiv za november, 2010

Kako je z zbirjanjem nevarnih odpadkov v naši občini in kdaj bodo dodatni ekološki otoki v Šmarci?

Občinski svetnik Rudi Veršnik je na kamniško občinsko upravo leta 2009 naslovil tri ekološko obarvana vprašanja, in sicer kako je z zbiranjem nevarnih odpadkov, o postavitvi dodatnih ekoloških otokov v Šmarci in potrebi po odstranitvi odpadkov v SV delu Šmarce ob reki Kamniški Bistrici. Odgovore je pripravila Mihela Veternik, višja svetovalka za energetiko in varstvo okolja.

Rudi Veršnik: Pozdravljam ločeno zbiranje odpadkov v občini Kamnik, ugotavljam pa: 1.  zbiranje nevarnih odpadkov (spreji, baterije, zdravila, kemikalije) ni primerno urejeno. Ni možnosti odlaganja na ekoloških otokih, niti v kantah, ki jih imamogospodinjstva.
2.Ekoloških otokov v naselju Šmarca je odločno premalo. Prebivalci Gornjega loka imamo otok pri gostilni, ki pa je vedno poln z odpadki iz bližnje gostilne: Prosim za ponovno preučitev in namestitev večjega števila ekoloških otokov.

3. Obrežje Kamniške Bistrice od starega mostu pri teniškem igrišču pa vse do KIK-a je polje odlaganja raznih odpadkov. Predlagam, da se ustrezne službe ogledajo stanje in prepovejo vsako odlaganje na nabrežine reke bistrice. Ob urejenem športnem parku brežina predstavlja pravo sramoto.

Odgovor je pripravila Mihela VETERNIK: Ravnanje z nevarnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi nadzorovano.  Povzročitelji lahko oddajo nevarne odpadke le strokovno usposobljenim osebam,  kar pa na ekoloških otokih ni možno zagotavljati. Pomembno je, da se nevarni odpadki zbirajo ločeno. V primeru zbiranja oz. odlaganja v skupno posodo obstaja  nevarnost reakcije med posameznimi nevarnimi snovmi. Občani Kamnika lahko oddajo nevarne odpadke na vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev (letos je potekala 3. in 10. oktobra).

Izvajalec izvaja akcijo s premično zbiralnico, ki ima po vnaprej določenem urniku postanek na 30 lokacijah na območju občine Kamnik. V letu 2010 bo koncesionar Publicus d.o.o.  uredil zbiralnico nevarnih frakcij tudi v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS). Zbiralnica nevarnih frakcij bo urejena tudi v okviru načrtovanega zbirnega centra na območju občine Kamnik.
Povečane količine ločeno zbranih frakcij so posledica vse večje osveščenosti prebivalstva glede ločenega zbiranja odpadkov. Prenapolnjene posode na ekoloških otokih pa so največkrat posledica odlaganja odpadkov s strani pravnih oseb, katerim pa ekološki otoki niso namenjeni. Na območju Šmarce so bili, glede na število prebivalcev, predvideni trije ekološki otoki. V sodelovanju s KS Šmarca sta bili določeni dve lokaciji, za tretji ekološki otok pa ni bilo možno pridobiti ustreznega zemljišča. Z  novim načinom zbiranja odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat« bodo občani na ekoloških otokih odlagali bistveno manj embalaže, kot doslej. Po preteku nekajmesečnega uvajalnega obdobja bodo vidni dejanski rezultati, nato pa se bomo s koncesionarjem dogovorili za ureditev dodatnih ekoloških otokov, v kolikor se bo izkazalo, da na določenih območjih obstoječe kapacitete ne zadoščajo.
Obrežje Kamniške Bistrice se vsako leto čisti v sklopu pomladanskih čistilnih akcij, pri čemer večino dela, ki je dokaj nevarno, opravijo ribiči. Nedovoljeno odlaganje odpadkov se dogaja celo leto, povzročitelje pa je zelo težko ugotoviti. Divja odlagališča, ki so na dostopnih mestih, na osnovi naročila občine nekajkrat na leto očisti koncesionar Publicus d.o.o. V letu 2010 bo občinska uprava organizirala  čiščenje obrežja tudi preko javnih del. Na nekaterih lokacijah na obrežju Kamniške Bistrice bodo nameščene opozorilne table o prepovedi odlaganja odpadkov.
(vir: www.kamnican.si)

Kdaj sanacija brežin Kamniške Bistrice?

V Kamniškem občanu 26. 11. 1990 je Ivanka Novak v članku z naslovom Poplave na Perovem zapisala: »Podivjana Kamniška Bistrica je 1. novembra 1990 zjutraj dobesedno preplavila pretežni del krajevne skupnosti Perovo, pred vodo pa niso bili varni niti drugi, od vodotoka bolj oddaljeni objekti, kjer je vse kletne prostore poplavila podtalnica … Brez dvoma je poplavo na Perovem povzročil slabo propusten Titanov jez … Svoje je dodala tudi nizka brežina med Svilanitom in Titanovim jezom, na katero so tukajšnji prebivalci stalno opozarjali, pa za njeno ureditev ni bilo nikoli denarja … Pri popisu škode je bilo ugotovljeno, da je bilo v krajevni skupnosti Perovo poplavljenih 38 zasebnih stanovanjskih hiš, 5 obrtnih delavnic, 3 kmetije in 13 kletnih prostorov blokov na Zikovi in Livarski ulici. Del zemljišča na travniku na Podlimbarskega poti pa je bil povsem ožgan od naftnih derivatov in drugih strupenih snovi, pri čemer je kemična analiza pokazala, da je šlo za sumljive in zdravju škodljive snovi …«.

17. september 2009. Brežina med Svilanitom in Titanovim jezom je še vedno oz. ponovno v izredno slabem stanju. Ob večjih nalivih Bistrica nevarno preti. Titanov jez je še vedno tak kot leta 1990. Poseljenost in pozidanost krajevne skupnosti je drastično večja. Na uradnem sestanku članov sveta KS Perovo s podžupanom Občine Kamnik Branetom Golubovičem, občinskim svetnikom Danielom Kovačičem in krajani KS Perovo Božom Janežičem, Brankom Novakom, Heleno Stele in Marto Zabret ter Marjeto Humar je zato ob ogledu močno poškodovane desne brežine Kamniške Bistrice prišlo do odločitve. S peticijo opozorimo Ministrstvo za okolje in prostor na pretečo veliko nevarnost poplav na Perovem in zahtevajmo čim prejšnjo sanacijo brežine.

Peticijo s 317 podpisi krajanov KS Perovo in drugih je 2. novembra 2009 po zaključku uradnega dela strokovnega sestanka na Občini Kamnik po pooblastilu sveta KS Perovo predstavnikom MOP-a izročil predsednik Odbora za varovanje okolja Občine Kamnik Daniel Kovačič (svet KS Perovo na sestanek ni bil povabljen, predaja peticije v uradnem delu sestanka ni bila dovoljena, z MOP-om se je za sestanek pred Občino Kamnik dogovoril svet KS Perovo skupaj z Danielom Kovačičem, MOP je bil prepričan, da se sreča s predstavniki KS Perovo). Dopis s peticijo je v vednost predal tudi občinski upravi. Predstavniki MOP-a so na sestanku predstavili projekt sanacije južnega dela Kamniške Bistrice, ki naj bi bil v tistem trenutku že v zaključni fazi, potrebno naj bi bilo urediti le še določene meritve ter vse potrebno za odkup zemljišč ob obvodnem pasu.Po besedah Vesne Šuker je žeobstajala posebna operativa za sanacijo desnega brega Kamniške Bistrice na Perovem, ki se je (oz. se morda še vedno) namerava sestati z ustreznimi občinskimi službami in predstavniki KS, s katerimi naj bi skupaj detajlno pripravili projekt sanacije. Sredstva za sanacijo Bistrice naj bi bila.

Danes? S predstavniki KS se ni sestal še nihče. Brežina se še ne sanira. Bodo pristojni ukrepali pravočasno? Ali bo KS Perovo ponovno »plavala«? Še bolj globoko, kot pred 20 leti?!

Katja Trotošek

Kamniška Bistrica na Perovem, ob nekoliko obilnejšem deževju – 18. september 2010

Vir: Perovski list 2010

Highslide for Wordpress Plugin